Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

O KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak  i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu  i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak  i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym  i psychospołecznym. Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego  i analitycznego myślenia, tworzenia projektów  i biznesplanów, opracowywania  i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej  i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z  i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Specjalności:

Dlaczego warto?

 • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu  i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
 • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego  i analitycznego myślenia, tworzenia projektów  i biznesplanów, opracowywania  i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej  i zewnętrznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów  i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji  i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki  i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej  i biznesowej.

CO PO STUDIACH?

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak  i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

 • w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
 • w departamentach planowania  i rozwoju strategicznego
 • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
 • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem  i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • w  instytucjach, zajmujących się badaniem rynku  i prowadzeniem działalności marketingowej
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
 • w branży e-commerce
 • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
 • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
 • w organizacjach non-profit,  instytucjach kultury  i rekreacji

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych  i usługowych), jak  i podmiotów sfery publicznej  i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania podmiotami oraz planowania, organizowania  i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności  i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na studiach  II stopnia na kierunku Zarządzanie na wybranym profilu specjalnościowym - do wyboru:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Menedżer Organizacji
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

lub na elitarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego  i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w  interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych  i  indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw  i organizacji publicznych.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.

PRAKTYCZNE  INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia  I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji.

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!