Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dokumentu tożsamości(np. obie strony dowodu osobistego)

 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych wniesionych na jedno z kont Uczelni

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia

 • kserokopia suplementu do dyplomu

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dokumentu tożsamości(np. obie strony dowodu osobistego)

 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych wniesionych na jedno z kont Uczelni

Wymagania dla obcokrajowców:

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia

 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; ewentualnie potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

 • posiadanie zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwalub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo,uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w RP, a w przypadku studiów drugiego stopnia zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w RP

 • zezwolenie od wojewody na zamieszkanie na terytorium RP

 • potwierdzenie zameldowania

 • potwierdzenie wniesienia opłatywpisowej i rejestracyjnej oraz czesnego za I semestr studiów

 • 2 zdjęciaw formacie legitymacyjnym

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości czy dyplomem ukończenia studiów wyższych.

W przypadku nostryfikacji świadectw- organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.

Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce!Rekrutacja 2016-2017

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!